Kursplan

 

 

 

 

 

tillbaka

 

SVA1050 - Svenska som andraspråk

Ämnets syfte och karaktär

Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och kommunikation. Genom utveckling av språket vidgas begreppsvärlden. Syftet är att ge varje individ tilltro till den egna språkförmågan för att stärka den personliga och kulturella identiteten och kunna inse språkets och litteraturens betydelse för denna process. Syftet är även att utveckla förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och den svenska kulturen.

Ämnet skall utveckla en allsidig kommunikativ förmåga utifrån den studerandes förutsättningar, behov och studiemål. Kunskaper i svenska är en förutsättning för studier i andra ämnen, för fortsatta studier och för att den studerande skall kunna fungera i vardags-, arbets- och samhällsliv. Syftet med ämnet svenska som andraspråk är att den studerande skall uppnå en funktionell behärskning av språket, så långt möjligt i nivå med den som studerande med svenska som modersmål har. Språkutveckling försiggår inte bara inom ramen för utbildning utan även i arbete och under andra aktiviteter. Ämnet skall ge kunskap om och möjlighet att använda olika inlärningsstrategier som en viktig grund för ett livslångt lärande. Förmågan att söka, sovra och bearbeta information från olika källor samt att kritiskt granska och värdera denna är av grundläggande betydelse.
I ämnet svenska som andraspråk behandlas språk, litteratur, teater, film och bild. Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad bidrar till ökad språklig medvetenhet. Genom att reflektera över likheter och skillnader i språk kan den studerande utveckla både det egna språket och olika kommunikationsstrategier.

Den första delen av utbildningen i ämnet svenska som andraspråk omfattar såväl alfabetisering - på svenska eller på modersmålet - som grundläggande läs- och skrivutveckling för analfabeter och kortutbildade vuxna. De studerande som har grundläggande färdigheter går vidare mot målen i den andra delen.

 
 
 

Mål

Mål som den studerande skall ha uppnått efter den del av utbildningen som syftar till att ge grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Den studerande skall:

- kunna förstå hur skrift förmedlar budskap och hur språket är uppbyggt,

- kunna använda språket i olika sammanhang,
- kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket,

- kunna använda läsning och skrivning för att lära, förstå och uttrycka sig,

- kunna utveckla strategier för läsning och skrivning med olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt för fortsatt lärande.

Mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande skall:

- kunna tala med godtagbar intonation och satsmelodi,- kunna uttrycka sig begripligt och sammanhängande i tal och skrift,

- kunna kommunicera i tal och skrift på ett sätt som är anpassat till situationen och mottagaren,

- kunna läsa och tolka texter av varierande karaktär samt i tal och skrift återge och reflektera över det lästa,

- kunna reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i olika medier,

- kunna uttrycka åsikter samt argumentera i tal och skrift,

- kunna använda skriftspråkets grundläggande normer,

- kunna göra språkliga iakttagelser och jämföra eget och andras språkbruk,
- kunna använda olika verktyg vid kunskapssökande,

- kunna hämta, värdera och ta ställning till information från olika källor och på ett självständigt sätt omvandla information till egen kunskap,

- kunna använda inlärningssätt som främjar den egna språkutvecklingen.