Block 1

 

 

 
Blocket omfattar sidorna 8 – 23 i läseboken och sidorna 7 – 8 i grammatikboken samt
hörövningar.
 

tillbaka

     
 

1A. Att komma igång

Mål för inlärning

1. Vem är du?
2. Vilka fyra färdigheter är viktiga vid språkinlärning?
3. Hur många bokstäver har det svenska alfabetet? Arbeta med bifogade länkar.
4. Hur kunde domaren veta vem som var pojkens riktiga mamma?
5. Hur är boken i grammatik upplagd?
 

Läroboksuppgifter:

Arbeta med uppgifterna på sidorna 9 – 11.
Det är viktigt att du gör de uppgifter om ingår i detta moment för de lägger grunden för hur
du ska lägga upp dina studier och lära dig hur det är att använda datorn i arbetet.
 

Grammatikuppgifter:

Läs igenom instruktionerna på sidorna 7 – 8.
Som du ser så följer grammatikuppgifterna de block som finns i kursen från block 2 – 9.
Förbered dig genom att läsa instruktionerna och titta på minigrammatikavsnittet.
 

 
  Länkar:

 

 
 

Skrivuppgift 1:

Skriv och berätta om dig själv.

Skrivuppgift 2:

Välj någon av texterna ”Carl von Linné” på sidan 287 eller ”Selma
Lagerlöf” på sidan 291. Läs texten som du valt och skriv några viktiga fakta om personen.
 

Snabb Koll: Övningsfrågor 1

1. Vilka fyra färdigheter är viktiga för språkinlärning?
a) Tala, läsa, lyssna och använda datorn
b) Läsa, skriva, tala och öva
c) Tala, lyssna, skriva och läsa

2. Vilka frågeord är bra att kunna ställa när man ska återberätta något?
a) Vem, vilka, hur, aldrig och någonsin
b) Vem/ Vilka, var, vad, när, hur och varför

3. Hur många bokstäver har det svenska alfabetet?
a) 27
b) 28
c) 29

Hur har det gått?

1.c, 2.b, 3.c

 

 
     
 

1B. Uttal

Mål för inlärning

Stryk under svaren på dessa frågor när du läser detta moment.

1. Vilka stavelser i ett ord är långa och starka?
2. Hur många konsonanter följer efter en lång vokal?
3. Hur uttalas hål till skillnad från håll?
4. Vad betyder det att ett bra uttal underlättar samtal?

Läroboksuppgifter: Arbeta med uppgifterna på sidorna 11 – 12.
 
Det är roligare och går mycket lättare att få kontakt med människor som talar svenska om du
har ett bra uttal. Arbeta med uttalet och träna att prata svenska så ofta du har möjlighet.
 

Snabb koll: Övningsfrågor 2

1. Hur uttalas flyta?
 a) Y uttalas som lång vokal
b) T uttalas som lång konsonant

2. Uttalsregler för lång respektive kort vokal
 a) ång vokal + lång konsonant
kort vokal + kort konsonant
 
b) lång vokal + kort konsonant
kort vokal + lång konsonant

3. Ett bra uttal är viktigt för
a) att andra ska förstå vad man säger
b) att man kan bättre förstå vad andra menar
c) att det blir fler missförstånd

Hur har det gått?

1.a, 2.b, 3.a

 

 

 

 
     
 

1C. Språkkunskap

Mål för inlärning

Stryk under svaren på dessa frågor när du läser detta moment

1. Varför är det viktigt att ha ett bra lexikon på det egna språket när man lär ett nytt
språk?

2. På vilket sätt är svensk – svenska ordböcker bra vid språkstudier?

3. Varför ska man ofta öva sig att använda ordböcker?

4. Varför är det viktigt att kunna alfabetet vid användandet av ordböcker?
 

Läroboksuppgifter: Arbeta med sidorna 13 – 20.
Det är viktigt att du kan alfabetet ordentligt för det är ett måste för att använda
ordböcker på ett bra sätt. Träna extra på det och gör uppgifterna A – K.
 

Skrivuppgift 3: Berätta om hur och när du använder lexikon. Vilka/ vilket lexikon
brukar du använda? Vilka svårigheter har du stött på vid användandet?
 

Snabb koll: Övningsfrågor 3

1. Vad lär du dig av att använda ett lexikon på ditt eget språk?
a) förklarar nya ord så att man förstår dem
b) förklarar meningar så att man kan förstå dem
c) förklarar alfabetet
 

2. Hur kan du utöka ditt ordförråd med svensk – svenska ordböckerna?
a) De förklarar exakt ordens betydelse
b) De visar på ordens stavning
c) De innehåller fler synonymer
 

3. Varför är det viktigt med alfabetet när du ska använda ordböcker?
a) Lättare att hitta sidorna
b) Lättare att slå upp rätt ord
c) Man blir vän med sitt lexikon
 

4. Partikelverbet ”ta igen sig” betyder
a) ta tillbaka något
b) känna igen någon
c) vila sig
 

5. Var ligger betoningen i ordet ”ta igen sig”
a) ta igen sig
b) ta igen sig
c) ta igen sig
 

6. Var ligger betoningen på ”hålla med”
a) hålla med
b) hålla med
c) hålla med
 

Hur har det gått?

1.a, 2.c, 3.b, 4.c, 5. b, 6.a

 

 
 

 
     
 

1D. Förkortningar

Mål för inlärning

Stryk under svaren när du läser detta moment!
 
1. Hur ofta förekommer förkortningar?
2. Är det viktigt att lära sig dessa?
3. Varför använder vi förkortningar?
 

Läroboksuppgifter: Sidorna 21 -23
Förkortningar finns alltid omkring oss när vi arbetar med det lästa. Försök att lära dig
betydelsen av så många som möjligt.
 

Länk: Öva på förkortningar
 

Snabb koll: Övningsfrågor 4

1. Forts. är för förkortning av
a) Från och med
b) Fortsättning

2. Förklara förkortningen m.fl.

a) En större mängd
b) Ett större antal

3. Obs! är förkortningen av

a) Ombedes
b) Observera

4. Ev är förkortningen av

a) eventuellt
b) evighet

Hur har det gått?

1.b, 2.b, 3.b, 4.a