Betygskriterier

 

 

 

 

Svenska som andraspråk

tillbaka

 

Kriterier för betyget Godkänd

Den studerande talar med godtagbar intonation och satsmelodi och använder sig av grundläggande regler för språkbruk.

Den studerande formulerar sig begripligt och sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella situationer samt med hänsyn till mottagaren.

Den studerande använder strategier som till exempel omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem.

Den studerande ger exempel på grundläggande skillnader mellan talat och skrivet språk, som är anpassat till olika situationer.

Den studerande tar del av olika slags text och bild, reflekterar över innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser.

Den studerande ger exempel på hur man på ett självständigt sätt förhåller sig till olika källor och budskap.


Kriterier för betyget Väl godkänd

Den studerande kommunicerar muntligt med tydligt uttal, god språkbehandling och språkmelodi.

Den studerande använder ett språk som är varierat och korrekt i både tal och skrift och anpassar sig till situation och mottagare.

Den studerande deltar aktivt i samtal och diskussioner.

Den studerande använder skrivande för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor.

Den studerande skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som mera utredande texter där tankegången klart framgår.

Den studerande läser texter av olika slag, relaterar det lästa till sina erfarenheter och reflekterar över innehåll och form.

Den studerande använder sig av olika källor för att inhämta kunskap, granskar och värderar dem samt sammanställer sina resultat så att de blir tillgängliga för andra.