Handledning för pedagoger

DIGITALA SPÅRET – SAS OCH SVENSKA PÅ INTERNET

Innehåll

 

 

 

Handledn.pdf

 

 

 

 
 

 

Vad erbjuder webbsidan?

 

 
  Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och andra sidor på nätet, som främjar svenskstudier.
 
Vi vill dock betona att webbsidan inte är ett verktyg som ersätter ett läromedel eller en traditionell studieform. Webbsidan utgör ett endast ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Webbsidan är alltid tillgänglig, där man har tillgång till Internet, Man behöver inte logga in. Övningarna är lättåtkomliga och kan  göras flera gånger. Den studerande får chans att medvetandegöra sin egen nivå.
 
Webbsidan kan vara ett första steg att bekanta sig med flexibelt lärande, både vad gäller plats och studienivå.
 

Så här kan du som lärare använda webbsidan.

 

Navigering

Menyerna

Sidan är, förutom den centrala ytan i mitten, indelad i tre fält: toppen (1), vänster- (2,3) och högersidan (4). Varje fält består av en meny. Vänsterfältet har två menyer. Totalt finns alltså fyra menyer.
 

1. Toppmenyn

Toppmenyn innehåller information om Digitala spåret, studiehandledningar för kursnivåerna samt information för lärare.
 

2. Vänstermeny A

Här hittar man länkar till tidningar, sökverktyg, ordböcker och andra portaler till fler språksidor.
 

3. Vänster meny B – Teman

Länkarna på denna meny leder till olika studieobjekt, som vi delat in i teman. Vi har valt ett antal teman som är centrala för språkutvecklingen för nybörjarsvenskar; Familj, bostad, arbete, utbildning, hälsa m.m.

Inom varje tema hittar du studieobjekt, som på något sätt är underställda denna rubrik. För många studieobjekt anges också vilken nivå som är lämplig.
 

4. Höger meny – nivåskalan

Här skattar eleven sin egen nivå och klickar på lämplig plats på skalan. Skalan är indelad i färgområden, vilka motsvarar kursnivåerna
 

 
     A – A–B-nivå
   B – B-nivå
   C – C
   D – D
   E – SAS grundläggande
   F – SAS – för gymnasiet
 
   

Skalan är glidande, vilket antyder om att det inte finns några absoluta gränser mellan nivåerna.

 

Lärobjekt

På varje nivå finns ett antal länkar.

Man kan välja vilken typ av lärobjekt man vill jobba med bl.a. utifrån olika färdighetsområden: lyssna, läsa, skriva.

Många länkar går tilll lärobjekt på Safir och Kursnavet.

Lärobjekten är interaktiva övningar som kan innehålla både text och ljud.
 


Här ses sidan för C-nivåns övningar

 

Lärobjekt exempel:

Lyssna eller läs texterna till höger om kartan. Drag därefter texten som passar till rätt område på kartan.

  • Tema: Vetenskap, geografi, Sverige
  • Färdighetsområde: Lyssna, läsa

 

 

Studiemodeller

Webbsidan består av länkar till en virtuell samling med olika lärobjekt. Man kan välja att hitta via tre entréer: teman, nivåer och färdighetsområden.

Teman

Om man vill studera svenska utifrån ett ämne t.ex. familj eller fritid så finns den möjligheten. Teman har vi valt för att många läroböcker presenterar språket i denna form. Via webbsidan kan man då erbjuda övningar som förstärker lärandet.

 

Nivåer

Här utgör svårighetsgraden ett kriterium för indelning av lärobjekten.

 

Färdighetsområden

Följande lärobjekt är uppdelade efter vilket form av färdighet som krävs. Består träningen av att lyssna, läsa eller skriva? Under meny 2 ”Hör / läs” kan du hitta denna indelning.
 

Samma lärobjekt dyker upp då och då, vilket är en följd av att man väljer lärobjekt utifrån dessa olika modeller.

 

Så här kan man jobba första gången

Webbsidan är ”intuitionsbaserad”– man kan titta själv och välja något som man tycker verkar intressant.
 

Lärare eller pedagog kan ta sig en titt på några övningar, som han/hon kan rekommendera och eventuellt bygga vidare på.
 

Lärare 1: Så här kan man inleda ett arbete med Digitala spåret, Kurs A…

Eftersom de studerande på kurs A har ett mycket begränsat läs/skrivspråk är det en lång process att få dem att bli självgående och själva söka lämpliga övningar inom Digitala Spåret.
Lämpligt är därför att samla gruppen och tillsammans besöka sidan http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/, titta på filmsnuttarna, härma och ljuda orden.

 

Detta bör helst ske med hjälp av projektor, och utan att de studerande själva har tillgång till en dator. Första gångerna är det lämpligt att läraren är den som sköter navigeringen, men vart eftersom eleverna vänjer sig vid sidan kan de mer och mer arbeta självständigt med egna datorer och även klicka sig fram till andra övningar.

 

Så här kan man inleda ett arbete med Digitala Spåret, Kurs B…

Eleverna på Kurs B är något mer självgående, men en god idé är att även här inleda med att gruppen tillsammans tittar på sidan med hjälp av projektor. Träning i allmän internetanvändning kan ske vid det första lektionstillfället. Man kan tillsammans klicka sig in på Internet, träna sig i att skriva in webbsidans adress i adressfältet, och att klicka sig vidare bland de övningar som lämpar sig för kurs B.

En bra övning att börja med kan vara t.ex. kläder.
 

 

 
 

C- och D-nivå

Så här kan man inleda ett arbete med Digitala Spåret,
Kurs C och D.

Efter ett inskrivningssamtal och en inledande period i den Digitala Studiehallen, alternativt en reguljärfysisk kursstart på cirka 4 veckor, kan den studerande välja att börja på SFI Digital. En förutsättning är att han/hon har tillgång till Internetuppkoppling och att det finns intresse för ett mer flexibelt sätt att studera. På SFI Digital läser de studerande som säger att de har bråttom att bli klara eller som inte kan följa lektionerna regelbundet.

Vi ser även arbetssättet - kombinationen fysiska lektioner och självstudier över nätet - som en förberedelse för vidare studie och för de krav som kommunikationssamhället ställer.

Upplägget utgår från de teman som finns på Digitala Spåret och som även finns i den studielitteratur som läraren väljer att använda. I vårt fall +46 eller Full Koll.

På de lärarledda lektionerna arbetar vi med valda texter från temat för läsförståelse, ordkunskap och uttal och skrivriktighet.

Vi har vid kursstart arbetspass inriktade på datoranvändning för att säkra att eleven har tillräckliga kunskaper Word och i skolans e-post, så de kan kommunicera med läraren och studiekamrater över nätet. Vi introducerar Digitala Spåret, Safir, Bok och Webb och 8 sidor mm, så att de studerande blir förtrogna med miljön.

Den studerande uppmanas därefter att hemifrån kontinuerligt komplettera de lärarledda lektionerna genom att arbeta med de uppgifter som finns under veckans tema och/eller gå in på Nivå C och välja att träna någon av färdigheterna – läsa, ordkunskap, lyssna…. utifrån de länkar som finns på Digitala Spåret.

På SFI Digital konferensen i FC/Fronter ligger även veckans uppgifter för de som av olika skäl inte kan delta i lektionerna.

 

 
  Gruppen för projektet  
     
     
  Digitala spåret
Botkyrka vuxenutbildning